Skip to content

Privacybeleid Gym-Fit Losser

Gym-Fit Losser zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Gym-Fit Losser zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene:                      
een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens:
alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking:
elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke:
in dit privacybeleid te weten Gym-Fit Losser ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67578179 die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die Gym-Fit Losser aanbiedt.
 2. Door Gym-Fit Losser worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het uitvoeren van sportschool activiteiten en de daarbij behorende diensten. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer.
 3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon, digitaal, telefonisch of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en gaat akkoord met hetgeen gesteld in dit privacybeleid.
 4. Gym-Fit Losser verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. Telefonische of e-mail vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden;
  4. Digitale verzameling van Persoonsgegevens bijvoorbeeld via de e-mail.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Gym-Fit Losser. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Gym-Fit Losser, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Gym-Fit Losser. Gym-Fit Losser zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. Gym-Fit Losser gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten zijnde sportschool activiteiten, groepslessen en personal trainingen. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de aangeboden dienstverlening.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van Gym-Fit Losser. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van aangeboden dienstverlening.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens die Gym-Fit Losser opslaat, zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Gym-Fit Losser verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren of als de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.

Artikel 6- Camerabewaking

 1. Gym-Fit Losser registreert Gym-Fit Losser beelden en beheren deze. Het doel van deze camerasystemen is bewaking en beveiliging.
 2. Gym-Fit Losser registreert beelden met beveiligingscamera’s. Deze camera’s worden ingezet voor de beveiliging van de klanten, werknemers en bezittingen. De beelden zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
 3. De camerabeelden worden door Gym-Fit Losser niet gebruikt voor eigen doeleinden.
 4. Gym-Fit Losser bewaart de camerabeelden maximaal 5 dagen. Daarna worden de gemaakte camerabeelden verwijderd. Op verzoek kunnen de beelden eerder verwijderd worden.
 5. De camerabeelden worden niet verstrekt aan derden, tenzij een wettelijke plicht dit eist of de Klant hiertoe opdracht geeft.
 6. Gym-Fit Losser gaat zorgvuldig om met de gemaakt camerabeelden en voorziet in adequate beveiliging van de gemaakte beelden gedurende de bewaartermijn.

Artikel 7- Beveiliging gegevens:

 1. Gym-Fit Losser treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Gym-Fit Losser neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 8- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Gym-Fit Losser kan worden gevergd.
 2. De Klant kan op ieder gewenst moment Gym-Fit Losser verzoeken via
  robbie@gym-fit.nl om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
 3. Gym-Fit Losser biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 9- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
 2. Gym-Fit Losser heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen zoals Virtuagym wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de bestelling.
 3. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het tezamen brengen van aanbieder en afnemer en het verwezenlijken van het doel van Gym-Fit Losser.

Artikel 10 Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze website kan Gym-Fit Losser informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van analytische cookies.
 2. De informatie die Gym-Fit Losser verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Gym-Fit Losser niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat akkoord dat Gym-Fit Losser de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. Gym-Fit Losser behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 11- Contact en afhandeling klachten

 1. Gym-Fit Losser biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: robbie@gym-fit.nl.

Artikel 12- Wijzigingen privacybeleid

 1. Gym-Fit Losser behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 13- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Overijssel neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.