Skip to content

Gym-Fit Losser Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met Gym-Fit bent aangegaan.

Gym-Fit is gerechtigd om zonder verdere aankondigen haar voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en zich daar aan te houden. De voorwaarden en huisregels kunt u vinden op www.gym-fit.nl.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 12 maanden, enkele lidmaatschappen uitgezonderd. Daarna wordt het lidmaatschap telkens automatische met 1 maand verlengd. De opzegtermijn is 1 maand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opzegging uitsluitend aan de balie d.m.v. het hiervoor bestemde uitschrijf formulier. (Let op wij werken niet met 123opzeggen.nl opzeggingen worden niet in behandeling genomen!).

Indien u niet opzegt blijft u betaling plichtig, ook als u géén gebruik meer maakt van de faciliteiten. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herschrijving dient u inschrijfgeld te betalen. Contributie en administratiekosten: De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm, bij herschrijving wordt éénmalig inschrijfgeld berekend. Afhankelijk van het moment van inschrijving wordt de contributie brekend voor de eerste maand. U betaald dus voor het aantal dagen dat u lid bent in de desbetreffende maand.

Betaling:

Betalingen geschieden per automatische incasso. De automatische incasso vindt aan het begin van iedere maand plaats. Indien uw contributie op enig moment niet incasseerbaar is, of gestorneerd is, heeft u geen toegang tot Gym-Fit. Wanneer de automatische incasso niet gelukt is, zult u een herinnering van ons krijgen.

Indien de contributies binnen 14 dagen na de eerste incassodatum nog niet zijn voldaan, gaat de incasso naar ons incassobureau.

Hier zijn kosten aan verbonden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behoudt Gym-Fit het recht om het volledige contract bedrag in één keer te vorderen.

Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of tijdig aan Gym-Fit is voldaan zijn wij genoodzaakt €5.00 per stornering in rekening te brengen.

Restitutie van contributies en administratiekosten:

Restitutie van contributies is niet mogelijk. Bij hoge uitzondering kan een verklaring van een huisarts, of behandelend arts voor Gym-Fit reden zijn om dit te heroverwegen. Restitutie van administratie kosten is niet mogelijk.

Check-in en Check-out:

Bij aankomst dient u zich registreren bij de dienstdoende medewerker van Gym-Fit.

Tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap is alleen mogelijk in het geval van:

1.Langdurige blessures of zwangerschap en na overleg met een schriftelijke verklaring van de huisarts of behandeld arts.

2.Tijdelijke verhuizing van uw werkzaamheden of studie. U kunt dan in aanmerking komen voor een tijdelijke stop. De hiervoor vereiste mutatieformulieren dienen voorzien te zijn van een schriftelijke verklaring of studiefaciliteit. In alle bovenstaande situaties wordt de periode waarover het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet aan het eind van de contractperiode verlengd. Tijdelijk stopzetting kunnen nooit langer duren dan 6 maanden.

Openingstijden:

Gym-Fit heeft ruimte openingstijden en is 7 dagen per week geopend. Tijdens een aantal erkende feestdagen behoudt Gym-Fit het recht om gesloten te zijn.

Lockers:

Het gebruik van lockers zit bij het all-in pakket inbegrepen. Na uw bezoek bent u verplicht alle eigendommen uit uw locker te verwijderen. Het is niet toegestaan eigendommen in de lockers achter te laten na uw bezoek.

Aansprakelijkheid:

Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. Gym-Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens een bezoek aan ons centrum. Gym-Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Gym-Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit kluisjes zijn ontvreemd. Gym-Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van uw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Gym-Fit of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Overige voorwaarden:

  1. Prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals btw-verhoging, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
    Gym-Fit mag haar tarieven een keer per jaar , per 1 januari verhogen met maximaal 5 % indien gebruik wordt gemaakt van de verhoging vanuit Gym-Fit geeft dat deelnemers/leden niet het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%.
  2. Gym-Fit kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig opzeggen.
  3. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Gym-Fit behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.