Privacy Policy

Voor het laatst gewijzigd: 23-03-2021

Dit is het privacy statement van de Besloten vennootschap Gym-Fit, hierna: Gym-Fit. Gym-Fit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67578179  en is gevestigd te Losser, De Zoeker Esch 2A, 7582CN, Losser, Nederland. BTW nummer: NL209998222B01. In dit document wordt uitgelegd hoe Gym-Fit omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Gym-Fit de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van Gym-Fit, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Gym-Fit, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Gym-Fit verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Gym-Fit verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting (klik hier voor meer informatie) , (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang (klik hier voor meer informatie). Bij het verlenen van de diensten van Gym-Fit worden persoonsgegevens verwerkt. Gym-Fit verwerkt uitsluitend gegevens die Gym-Fit noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Gym-Fit bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.gym-fit.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Gym-Fit biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Gym-Fit verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

Verwerking door derden

Gym-Fit deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Gym-Fit kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Freelancers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Gym-Fit neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Gym-Fit behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Gym-Fit aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Gym-Fit voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Gym-Fit te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24 uur per dag beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van uw veiligheid, andere leden en Gym-Fit zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. U wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Gym-Fit. Indien u niet gefilmd wenst te worden kunt u geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van Gym-Fit. Nimmer is Gym-Fit enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van u. U bent er tevens mee bekend dat indien u de huisregels van Gym-Fit en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Gym-Fit gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld. U wordt niet gefilmd in de kleedkamers, de douches en de toiletten.

Gebruik social media

Gym-Fit maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media ( LinkedIn , Facebook , Twitter , e.a.). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Gym-Fit u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Cameratoezicht

U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Gym-Fit te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24 uur per dag beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van uw veiligheid, andere leden en Gym-Fit zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. U wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Gym-Fit. Indien u niet gefilmd wenst te worden kunt u geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van Gym-Fit. Nimmer is Gym-Fit enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van u. U bent er tevens mee bekend dat indien u de huisregels van Gym-Fit en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Gym-Fit gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld. U wordt niet gefilmd in de kleedkamers, de douches en de toiletten.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
 • Recht op inzage;

  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;

  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;

  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;

  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Gym-Fit.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Gym-Fit, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Gym-Fit over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;

  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Gym-Fit staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Gym-Fit met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via www.gym-fit.nl of per e-mail via info@gym-fit.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Gym-Fit u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Gym-Fit zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link.

Wijzigingen Privacy Statement

Gym-Fit kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op www.gym-fit.nl staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Fitnesstracker

In onze apps kun je ervoor kiezen om je meetwaarden met ons te delen. Dit zijn waarden zoals het aantal stappen, je gewicht, je slaap en de inname van calorieën per dag. Deze gegevens worden beveiligd op de server opgeslagen en kun je vanuit de app zelf verwijderen.
Met het delen van deze gegevens in de app kan jouw coach je van advies voorzien om je doel/doelen te behalen. Mocht je geen coach hebben bij je club, dan kun je de gegevens gebruiken om de voortgang van je eigen doelen inzichtelijk te maken.
Belangrijk om te weten: wij delen deze gegevens niet met derde partijen, alle gegevens blijven binnen het fitnessprogramma dat wij gebruiken en worden versleuteld verstuurd en opgeslagen. Mocht je de toegang willen uitschakelen, dan kan dat via de app. Je gedeelde gegevens worden dan binnen 1 week verwijderd.